Polityka Prywatności


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie www.briefly24.pl.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Briefly24 z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do CEiDG, NIP: 9511990296, REGON 381834460.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową, pisząc na adres:[email protected].

Briefly24 stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.


Twoje dane będą przetwarzane w celu:


1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym w celu archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

2. zawarcia i wykonania umowy, oraz spełnienia związanych z tym zobowiązań podatkowych – kiedy rejestrujesz u nas konto i zawierasz umowę – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4. kontaktowania się z Tobą drogą mailową w celach badawczych i rozwojowych, aby dostosować nasze działania do Twoich potrzeb – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach –– w przypadku zapisu do newslettera art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

6. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich potrzeb i preferencji w celu dopasowywania klientów i agencji, wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy i informacji o naszych produktach i usługach – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,


Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czas:


1. spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,

2. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,

3. zawarcia i wykonania umowy - kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania umowy,

4. kontaktowania się z Tobą drogą mailową w celach badawczych i rozwojowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,

5. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności danych osobowych, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na otrzymywanie ww. treści,

6. tworzenia Twojego profilu – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:


1. zarejestrowania Twojego konta lub zawarcia umowy,

2. utrzymywania naszego serwisu na wysokim poziomie oraz prowadzenia badań nad jego rozwojem,

3. otrzymywania informacji o nowościach i promocjach w formie newslettera,

4. prezentowania spersonalizowanych ofert przetargowych i reklam.


Profilowanie


W celu dopasowywania klientów i agencji w ramach ofert przetargowych, wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy i informacji o naszych produktach i usługach na podstawie profili sporządzonych w oparciu o Twoje potrzeby i preferencje będziemy przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć spersonalizowaną reklamę.


Odbiorcy danych


Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics przekazujemy Państwa dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Możecie uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.


Uprawnienia


W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Ci określone uprawnienia:

a) prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;

b) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;

c) w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;

d) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

e) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;

f) jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;

g) przetwarzamy Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;

h) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione drogą mailową lub udostępnione na naszej stronie internetowej na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami [email protected]