Regulamin www.briefly24.pl


I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze serwisu internetowego briefly24.pl dostępnego pod adresem internetowym www.briefly24.pl (dalej jako Serwis) i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).

2. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Briefly24 - Maja Józefowicz, ul. Aleja Jana Pawła II 27 (00-867) Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9511990296, REGON: 381834460, (dalej jako Briefly24).

3. Usługi świadczone przez Briefly24 polegają na oferowaniu rozwiązań technicznych pozwalających na kojarzenie Klientów z Agencjami, poprzez umożliwienie Klientom przeprowadzenia Przetargów w celu wybrania najlepszej oferty usług marketingowych świadczonych przez Agencje.

4. Kontakt z Briefly24 jest możliwy za pomocą:

a) poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

b) poczty tradycyjnej pod adresem: Briefly24, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest obowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności.


II. Definicje


Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:


1. Serwis – prowadzony przez Briefly24 serwis internetowy pod adresem www.briefly24.pl , za pomocą którego Użytkownicy mogą przeprowadzać i brać udział w Przetargach mających na celu zakup usług marketingowych.

2. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, i która korzysta z usług świadczonych przez Briefly24 za pomocą Serwisu na rzecz danej działalności gospodarczej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

3. Konto – panel tworzony przez Użytkownika w ramach Serwisu, za pomocą którego może on korzystać z usług świadczonych przez Briefly24.

4. Klient – Użytkownik, który korzysta z Serwisu w celu wybrania dostawcy usługi marketingowej i jej zakupu.

5. Agencja – Użytkownik, który korzysta z Serwisu w celu sprzedaży usługi marketingowej.

6. Brief – zapytanie odnośnie usług marketingowych na rzecz konkretnego podmiotu prawnego złożone przez Klienta za pomocą Serwisu;

7. Oferta - dokument w formie pliku elektronicznego złożony przez Agencję i przedstawiony Klientowi jako odpowiedź na jego zapytanie (Brief). Ofertę może stanowić dowolny plik elektroniczny zawierający informację dla klienta i/lub portfolio agencji i/lub wycenę i/lub propozycję warunków współpracy itp.

8. Regulamin - niniejszy Regulamin.

9. Przetarg – inicjowany przez Klienta proces w Serwisie, którego celem jest wybranie dostawcy usługi marketingowej i jej zakupu.


III. Wymagania techniczne


1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym skutecznego utworzenia Konta, niezbędne jest łącznie:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników i inne osoby z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3. Briefly24 informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

4. Briefly24 informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 3, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie.

5. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Briefly24 zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.


IV. Zasady korzystania z Serwisu


1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

2. Zabronione jest:

a) dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

b) podawanie przez Użytkownika danych lub informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym;

c) udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim;

d) podejmowanie przez Użytkownika działań mogących wywołać zakłócenia w działaniu Serwisu lub doprowadzić do jego uszkodzenia;

e) wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Briefly24;

f) podejmowanie przez Agencję jakichkolwiek czynności mających na celu uniknięcie dokonania płatności, w szczególności wykorzystywania zasobów serwisu do prowadzenia projektów poza Serwisem z wykorzystaniem zasobów Serwisu;

g) wykorzystywanie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz bazy danych Agencji w celu pozyskiwania ofert do realizacji Przetargów poza Serwisem, pozyskiwania pomysłów w celu dalszej ich odsprzedaży, lub w jakikolwiek sposób, który mógłby naruszać prawa autorskie i majątkowe Użytkowników.

3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Regulaminu lub dobrych obyczajów, Briefly24 ma prawo natychmiast uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu, a w uzasadnionych przypadkach – trwale usunąć jego Konto. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


V. Zasady dotyczące Przetargów


1. Przetargi przeprowadzane w Serwisie muszą dotyczyć usług marketingowych o wartości nie mniejszej niż 5000 zł netto.

2. Klient, który od momentu utworzenia Konta przeprowadził i zakończył mniej niż 10 Przetargów, może w tym samym czasie czasie prowadzić nie więcej niż 3 Przetargi.

3. Każdy Brief składany przez Klienta podlega weryfikacji przez Briefly24, która decyduje, czy spełnia on warunki wykorzystania w Przetargu.

4. Do jednego Przetargu mogą przystąpić nie więcej niż 3 Agencje. O przystąpieniu decyduje kolejność zgłoszeń określona poprzez złożenie Oferty Klientowi. W przypadku, gdy Klient otrzyma maksymalnie 3 Oferty, składanie Ofert przez kolejne Agencje, a tym samym uzyskanie kontaktu do Klienta, nie będzie możliwe.

5. Agencja, którą Klient wybrał w Przetargu otrzymuje od Briefly24 dane kontaktowe do Klienta podane przy rejestracji Konta.

6. Jeżeli Klient rozpocznie Przetarg i nie zakończy go w założonym terminie 14 dni od daty złożenia Briefu, pomimo otrzymania minimalnie 2 a maksymalnie 3 ofert ze strony Agencji, Briefly24 zastrzega sobie prawo do nieświadczenia usług danemu Klientowi w przyszłości oraz do zablokowania jego Konta lub jego trwałego usunięcia, wraz ze wszystkimi związanymi z nim danymi.

7. Klient obowiązany jest do przedstawienia Briefly24 informacji zwrotnej w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie odrzucenia bądź przyjęcia oferty w ramach realizowanego Przetargu w terminie 10 dni od zakończenia Przetargu.


VI. Tworzenie Konta


1. Utworzenie Konta jest bezpłatne.

2. Użytkownik będący osobą fizyczną nie może być pozbawiony zdolności do czynności prawnych lub posiadać zdolność do czynności prawnych ograniczoną w sposób uniemożliwiający korzystanie z Serwisu.

3. Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, musi być reprezentowany przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji zgodnie z przepisami prawa, umową spółki lub statutem.

4. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

a) wejść na stronę internetową www.briefly24.pl ;

b) kliknąć w zakładkę „Panel klienta” albo „Panel agencji” albo „Zarejestruj agencję”;

c) kliknąć w zakładkę „Dołącz jako klient” albo „Dołącz jako agencja”;

d) w przypadku Klienta - odpowiedzieć na wyświetlające się pytania dotyczące zapytania (Briefu);

e) w formularzu rejestracyjnym wpisać następujące dane:

i) adres e-mail;

ii) stworzone przez Użytkownika hasło;

iii) imię i nazwisko Klienta albo firmę Agencji;

iv) numer telefonu;

v) zajmowane stanowisko;

vi) w przypadku Agencji dodatkowo: logo i linki do portfolio.

f) zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

g) kliknąć przycisk „Utwórz konto”.

5. Po utworzeniu Konta, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail w celu potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Potwierdzenie rejestracji umożliwia korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

6. Briefly24 sprawdza poprawność danych oraz informacji dostarczonych przez Klienta i ma prawo nie wykonać usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności, jeśli Klient nie podał nazwy podmiotu prawnego, na rzecz którego składa Brief.

7. W przypadku powzięcia wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Briefly24 może uzależnić rejestrację w Serwisie od przedstawienia przez Agencję dokumentów potwierdzających ich prawidłowość. W przypadku braku prawidłowego potwierdzenia danych przez Agencję, Briefly24 może odmówić jej rejestracji.

8. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco aktualizować informacje zamieszczone w Serwisie dotyczące zarówno ofert jak i danych zamieszczonych na jego Koncie, które są już nieaktualne.

9. Z chwilą utworzenia Konta, następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Briefly24 a Użytkownikiem. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest realizowana przez Briefly24 niezwłocznie od chwili jej zawarcia.


VII. Płatności


1. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne dla Klientów.

2. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest płatne dla Agencji w wysokości 200 zł netto za każdy wygrany Przetarg. Opłata może ulec zmianie.

3. Płatność za korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej za każdy wygrany Przetarg w ciągu 5 dni od jego zakończenia z 14 dniowym terminem płatności na dane wskazane w Koncie Użytkownika.

4. Brak uregulowania faktury w terminie może skutkować zablokowaniem dostępu do Serwisu.

5. Naliczenie należności zostanie dokonane tylko w sytuacji zakończenia Przetargu przez Klienta, skutkującego wyborem jednej z ofert przedstawionych przez Agencje.

6. Jeśli w ciągu 3 miesięcy od daty wygrania Przetargu Klient nie podejmie współpracy z wybraną Agencją lub zlecenie klienta będzie opiewać na kwotę mniejszą niż 2000zł netto, Agencja ma prawo żądać zwrotu opłaty za wygrany Przetarg, a Briefly24 ma obowiązek zwrócić kwotę 200 zł netto w terminie 14 dni od wezwania.


VIII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Briefly24 może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie i bez jakiegokolwiek powodu, przekazując stosowne oświadczenie Briefly24. Oświadczenie może przesłać:

a) pocztą elektroniczną na adres: [email protected] ;

b) poczta tradycyjną na adresem: Briefly24, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika wymaga wcześniejszego zakończenia wszystkich Przetargów, w jakich uczestniczy.

4. W przypadku rozwiązania umowy, Briefly24 trwale usuwa Konto Użytkownika i wszystkie dane z nim związane.

5. Jeśli Użytkownik nie zaloguje się na swoje Konto przez 12 lub więcej miesięcy, Briefly24 może potraktować Konto jako "nieaktywne" i trwale usunąć konto oraz wszystkie związane z nim dane.


IX. Odpowiedzialność


1. Briefly24 nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody wywołane działaniem siły wyższej lub osób trzecich, za które Briefly24 nie ponosi odpowiedzialności,

b) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników;

c) jakość usług świadczonych przez Agencje;

d) utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu na skutek prac technicznych mających na celu jego naprawę lub modernizację.

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo logowania i hasła. Briefly24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z kradzieży lub złamania haseł.

3. Briefly24 nie daje gwarancji, że:

a) świadczona usługa spełni wymagania Użytkownika;

b) w trakcie wykonywania usługi Klient otrzyma oferty na wszystkie opublikowane zapytania,

c) w trakcie wykonania usługi Agencja otrzyma jakiekolwiek zaproszenia do Przetargów.


X. Ochrona własności intelektualnej Briefly24


1. Serwis stanowi własność Briefly24. Jest ona uprawniona do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Serwisie, w całości lub w części. Nazwa Briefly24, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Briefly24 bez jej wyraźnego zezwolenia jest zabronione.


XI. Reklamacje


1. Briefly24 udziela Użytkownikom pomocy technicznej w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu. Kontakt z pomocą techniczna możliwy jest pod adresem: [email protected].

2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację należy przesłać na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres: Briefly24, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa w ciągu 7 dni od dnia dostrzeżenia nieprawidłowości.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail albo adres do korespondencji oraz opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Briefly24 zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku braku wskazania adresu do korespondencji Użytkownika, który złożył reklamację w formie pisemnej, Briefly24 pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.

5. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni od dnia otrzymania jej przez Briefly24 w prawidłowej postaci.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub w przypadku reklamacji pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Briefly24 może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.


XII. Ochrona danych osobowych


Zasady przetwarzania danych osobowych przez Briefly24 wskazane są w Polityce prywatności pod adresem http://briefly24.pl/pages/privacy .


XIII. Poufność


1. Briely24 zapewnia poufność wszelkich danych przekazywanych przez Klientów i Agencje w ramach Przetargów, w szczególności zobowiązuje się nie przekazywać ich stronom trzecim.

2. Agencja zobowiązana jest do zachowania poufności przekazanych danych w ramach zaproszenia Przetargu, a w szczególności nie udzielania informacji zawartych w przekazanych materiałach stronom trzecim, pod rygorem trwałego ograniczenia dostępu od Serwisu.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności danych zawartych w Ofertach otrzymanych w ramach Przetargu, a w szczególności nie udzielania informacji zawartych w przekazanych materiałach stronom trzecim, pod rygorem trwałego ograniczenia dostępu od Serwisu.


XIV. Postanowienia końcowe


1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez niego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący konsumentem może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Briefly24 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Briefly24, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. Użytkownik przy pierwszej próbie skorzystania z Serwisu, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa zaakceptowania zmian jest równoznaczna z rezygnacją ze świadczenia usług przez Briefly24.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie Regulaminu było niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin pozostaje wiążący w pozostałym zakresie, a postanowienia te zostaną usunięte lub zmodyfikowane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

5. Regulamin wchodzi w życie dnia 3.12.2018.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami [email protected]